This site uses technical, analytics and third-party cookies.
By continuing to browse, you accept the use of cookies.

Preferences cookies

PRESSMEDDELANDE: Ambassadör Vinicio Mati träffar Kabinettsekreterare Robert Rydberg

Ambassadör Vinicio Mati träffade Kabinettsekreterare Robert Rydberg på Utrikesdepartementet. Under det mycket trevliga mötet underströks den djupa vänskapen mellan Italien och Sverige och den ömsesidiga viljan att ytterligare intensifiera den politiska dialogen mellan de två länderna på alla nivåer, genom ökade utbytestillfällen och möjligheter att träffa representanter för respektive regeringar. Några av de mest aktuella och relevanta frågorna som kännetecknar italiensk-svenska relationer undersöktes också, bland annat utsikterna för genomförandet av återhämtningsplanen, Covid-19 krisen, den begynnande digitaliseringsprocessen och utmaningar inför den gröna omställningen.

Ambassadör Mati tog tillfället i akt att presentera för Kabinettsekreteraren innehållet och målen i den “Nationella återhämtnings- och resiliens-planen” som den italienska regeringen lade fram för Europeiska kommissionen den 30 april. En plan som avser implementeringen av en rad omfattande reformer och investeringar i sektorer som är avgörande för den italienska och europeiska ekonomiska framtid, såsom digitalisering, innovation, grön omställning och social integration. Dessa åtgärder är tänkta utgöra en stark motvikt till den kris som pandemin har gett upphov till, men även förbättra förutsättningarna för den italienska ekonomin, i enlighet med de kriterier som fastställts på gemenskapsnivå. På samma gång, bidra till att främja ökade samarbetsmöjligheter med andra medlemsstater i Europeiska unionen.

Under mötet framfördes också den italienska regeringens tillfredsställelse för den stora framgången för “Global Health Summit” mötet i Rom, organiserat under den italienska G20-ordförandeskapet och i samarbete med Europeiska kommissionen. Ett viktigt internationellt evenemang med syftet att hitta lösningar för att hantera pandemier i nutid och framtid, genom ett multilateralt och globalt svar på Covid-19.

Slutligen önskade Ambassadör Mati också en utvidgning och intensifiering av dialogen med Sverige inom ramen för Europeiska unionen och fastställandet av dess politik, liksom inom ramen för FN:s målsättningar, en prioritet för båda länderna.