This site uses technical, analytics and third-party cookies.
By continuing to browse, you accept the use of cookies.

Svensk skilsmässa

DOKUMENT SOM KRÄVS FÖR ATT REGISTRERA EN SVENSK SKILSMÄSSA

(Instruktioner giltiga för skilsmässor efter 31 december 1999)

  1. kopia av dombeslut om skilsmässa som ska begäras direkt från den svenska domstolen (tingsrätt) som fattade beslut om skilsmässan, vederbörligen stämplad och undertecknad av domstolstjänstemannen. Dombeslutet ska också innehålla orden “vunnit laga kraft” och datum från vilket dombeslutet träder i kraft. (OBS Domstolen måste skicka kopian per post och inte som en inskanning via mejl).
  2. intyget på italienska enligt art. 39 i Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 som ska begäras direkt från samma domstol (tingsrätt). (OBS: Domstolen måste skicka intyget per post och inte som en inskanning via e-post).
  3. dokumentet ”dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, vederbörligen ifyllt och undertecknat samt en kopia av en identitetshandling (ej körkort) från den sökande. Dombeslut om skilsmässa ska vara slutgiltigt, ha meddelats till parterna och inte strida mot en annan skilsmässobegäran som finns i ett annat land. I så fall ska alla rutor i formuläret vara markerade. Äktenskapsskillnaden kommer att registreras i kommunen i Italien där äktenskapet registrerades.

Notera

  1. Kontakta konsulatet för skilsmässor som inträffade före den 31 december 1999.
  2. Kontrollera att intyget enligt art. 39 är korrekt ifyllt av domstolen och att NEJ har valts i punkt 7 (Kan domen överklagas enligt lagen i ursprungsmedlemsstaten?).
  3. Om punkt 5.4.2 har valts (Rör det sig om en dom som har meddelats i någons utevaro?) krävs det den dokumentation enligt art. 37 punkt 2 i ovannämnda EG-förordning: “När det rör sig om en dom som har meddelats i någons utevaro skall den part som ansöker om erkännande eller verkställbarhetsförklaring dessutom ge in a) originalet eller en bestyrkt kopia av den handling som visar att stämningsansökan eller motsvarande handling har delgivits den uteblivna parten, eller b) en handling som visar att svaranden otvetydigt har godtagit domen.” Sådan dokumentation ska begäras från den svenska domstolen, undertecknad och stämplad av domstolstjänstemannen, vara försedd med en apostille som ska begäras av en svensk Notarius Publicus och med en italiensk översättning utförd av en auktoriserad svensk översättare (se webbplatsen: Startsida – Kammarkollegiet ).

MODULO RICHIESTA TRASCRIZIONE DI DIVORZIO